Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Il-Millennju Jistenna lill-Maltin | Lejla ta’ mużika u letteratura impenjata

Il-Millennju Jistenna lill-Maltin | Lejla ta’ mużika u letteratura impenjata

kitba ta’ Adrian Grima.

Nhar it-Tlieta, 27 ta’ Lulju 1999, fi Pjazzetta Dun Karm (ħdejn il-BOV) ta l-Università ta’ Malta, se tittella’ lejla ta’ mużika u letteratura impenjata bl-isem ta’ Il-Millennju Jistenna lill-Maltin. Il-lejla, li tibda fid-8.45pm, qed tittella’ mill-Koperattiva Kulturali Universitarja u minn Inizjamed bħala parti mill-festival annwali ta’ l-Evenings on Campus.

Bħal fis-sentejn li għaddew, il-lejla se tkun imqassma f’żewġ partijiet. Fl-ewwel parti, se jiġu ppreżentati 15-il xogħol ta’ awturi li bil-mod il-mod qegħdin jistabbilixxu ruħhom fil-kamp tal-letteratura lokali, fosthom Bernard Micallef, Leslie Vassallo, Adrian Grima, Sergio Grech, Karl Schembri, Karen Vella, Bernard Cauchi u Kenneth Busuttil. Ix-xogħlijiet f’din il-parti huma mnebbħin minn riviżitazzjoni tat-tema nazzjonali lejlet il-pompa tal-millennju l-ġdid. Fit-tieni parti, l-awturi preżenti fl-udjenza jistgħu jaqraw xogħol minn tagħhom, li mhux bilfors ikun marbut mat-tema, lill-pubbliku, jew jitolbu lill-qarrejja jaqrawhulhom. Fil-pawża bejn iż-żewġ partijiet se jitqassmu ftit ħobż biż-żejt u nbid.

Il-qarrejja se jkunu Albert Gatt u Marcelle Theuma, żewġ atturi stabbiliti li għandhom ħafna esperjenza fil-qari tal-letteratura fil-pubbliku. Se jieħdu sehem ukoll il-kantanta Olivia Lewis u l-mużiċisti Marco Mifsud u Frankie Vella (bil-klarinett u l-kurunetta) li se jakkumpanjaw lill-awturi waqt il-qari tax-xogħlijiet.

L-awturi kollha huma mistiedna jġibu kopji tal-kotba tal-letteratura li ppubblikaw biex jinbigħu waqt il-lejla. Min jixtieq jibbukkja t-trasport għal wara, jew javża li se jġib il-kotba biex jinbigħu dakinhar, jew inkella jikkuntattja lill-organizzaturi jista’ jċempel fuq in-numru 3290 2236, jew jibgħat email lil inizjamed@geocities.com. Id-dħul huwa b’xejn.

Il-Millennju Jistenna lill-Maltin

Sa ċertu punt, il-millennju mhu xejn ħlief finzjoni tal-bnedmin, skuża biex isiru ħafna affarijiet li normalment ma jsirux, speċi ta’ brejk mir-rutina, bħall-għada ta’ elezzjoni ġenerali, jew meta tiġi r-Reġina. Iżda l-millennju nistgħu noħolquh aħna; nistgħu ninqdew bih biex nirriflettu fuq min aħna, fuq min irridu nkunu. Ir-riflessjoni fuq l-identità Maltija mgħandniex nifhmuha bħala skav arkeoloġiku; m’għandniex nimmaġinawha bħala poplu nieżel iqalleb qalb l-oqbra u l-iskeletri, imma bħala proċess dinamiku u kreattiv li  jwassalna biex nifhmu ftit aktar minn fejn ġejna u fejn nixtiequ mmorru. Ir-riflessjoni vera fuq l-identità tagħna bħala poplu trid tkun proċess maħsub; mhux sfurzat, imma maħsub. Din il-lejla ta’ mużika u letteratura impenjata hija parti minn dan il-proċess li, bħall-ekonomija Maltija, għadu ma rrankax.

Adrian Grima            


il-fuljett

Qarrejja: Albert Gatt, Marcelle Theuma | Muzicisti: Marco Mifsud (klarinett), Frankie Vella (kurunetta) | Produzzjoni: Koperattiva Kulturali Universitarja u Inizjamed | Disinn tal-poster: Aleks Farrugia | Koordinazzjoni: Kenneth Busuttil, Norbert Bugeja, Bernard Cauchi, Aleks Farrugia, Adrian Grima, u Karen Vella | Ħajr: Hazel Sultana, l-Uffiċċju għall-Iżvilupp tal-Kampus

Marcelle Theuma studjat ir-reċtar fl-MTADA u t-teatru, il-filosofija u l-edukazzjoni fl-Università ta’ Malta. Fl-1990 kisbet ċertifikat mill-Webber Douglas Academy of Dramatic Art ta’ Londra wara workshop ta’ xahar. Fl-1990 u l-1992 ipparteċipat fil-festival ta’ l-Istitut Mediterranju għal gruppi teatrali kontemporanji, u fl-1992 ħadet sehem f’workshop ta’ ħmistax matul il-festival teatrali ta’ Avignon, fi Franza. Wara erba’ snin tgħallem fl-Iskola Primarja tal-Belt, fl-1998 bdiet tgħallem id-drama fl-Iskola Mikelanġ Borg tad-Diviżjoni ta’ l-Edukazzjoni.

Albert Gatt tharreg fil-qasam tat-teatru fil-Programm Teatrali tat-Taqsima tad-Drama u fl-Universita ta’ Malta. Ilu membru ta’ Teatru Marta Kwitt mill-1996, grupp li jahdem fil-kamp tat-teatru kontemporanju ta’ ricerka. Ma’ Teatru Marta Kwitt tella’ “Mistoqsijiet lill-Qamar” f’Novembru ta’ l-1997. Bhalissa qed jahdem fuq progett jismu “Ilma”, li mistenni jigi pprezentat wara Awwissu li gej.

Frankie Vella beda jdoqq il-kurunetta fl-1991. L-edukazzjoni muzikali tieghu hadha minghand il-Maestro Ewkarist Muscat. Idoqq f’diversi baned, izda huwa attiv l-aktar fil-Banda San Nikola kemm bhala muzicist kif ukoll bhala delegat tal-banda.

Marco Mifsud beda jdoqq ta’ disa’ snin. L-ewwel tahrig fil-muzika hadu minghand il-Maestro Nazzareno Mifsud; wara studja t-teorija ma’ Laurence Borg u l-prattika mal-muzicist maghruf Freddie Mizzi. Kiseb numru ta’ diplomi fit-teorija u fid-daqq tal-klarinett. Idoqq ma’ diversi baned, fosthom mal-banda tal-Forzi Armati. Bhalissa huwa l-Assistent Surmast tal-Banda San Bastjan ta’ Ħal Qormi.

Il-Koperattiva Kulturali Universitarja twaqqfet fl-1996 bil-għan li toffri u tippromwovi kultura ta’ kwalità f’Malta. Minbarra l-organizzazzjoni ta’ erba’ edizzjonijiet tal-festival Evenings on Campus, il-koperattiva tellgħet għadd ta’ rappreżentazzjonijiet u wirjiet ta’ l-arti viżiva ta’ studenti ta’ l-Università u l-Junior College u ta’ artisti Maltin u barranin. Fost il-proġetti teatrali kien hemm proġett mal-grupp S’Arza ta’ Sardenja u ma’ l-Ensemble di Vicenza u konferenza bl-isem ta’ Theamon – Ancient Theatre in the Mediterranean.

KKU – Ir-Razzett tal-Ħursun, L-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. 

Inizjamed (inizjattiva kulturali mediterranja) twaqqfet fl-1998 bil-għan li toħloq l-atmosfera u toffri l-mezzi biex l-artisti żgħażagħ jistħarrġu u jiżviluppaw l-isfond mediterranju tal-kultura ta’ Malta u joħolqu arti soċjalment u politikament impenjata. F’Marzu ta’ l-1999 tellgħet Isefra ~ l-istejjer ta’ popluInizjamed hija membru tal-Kumitat Internazzjonali tal-Bjennale Artistika għal Artisti żgħażagħ mill-Ewropa u l-Mediterran u f’Ġunju ta’ l-1999 ħadet sehem fid-IX edizzjoni ta’ din il-Bjennale li saret f’Ruma. Fix-xhur li ġejjin għandha tieħu sehem f’inizjattivi internazzjonali oħrajn.

inizjamed@geocities.com  http://arriveat.com/inizjamed  http://www.geocities.com/Paris/Maison/8644

arti impenjata  ~  kummerċ ġust

Għal darb’oħra, din il-lejla letterarja qed tippromwovi l-kummerċ ġust. L-Arka huwa l-uniku ħanut f’Malta li jbigħ prodotti ġusti, jiġifieri prodotti maħdumin fil-pajjiżi l-fqar li min ħadimhom ma ġiex sfruttat. F‘L-Arka ssibu artiġjanat mill-isbaħ, iżda ssibu wkoll kartolini, CDs ta’ mużika etnika u kotba dwar l-iżvilupp. L-Arka, li huwa mmexxi minn koperattiva soċjali ta’ voluntiera, jinsab 306, Triq San Pawl, Il-Belt Valletta. Tel. 244865

Il-kitbiet

 1. Minn Fomm il-Millennju – Karen Vella
 2. Kanzunetta għall-Ewropa –  Emmanuel Attard Cassar
 3. epitaffju lil Margaret – Owen Bonnici
 4. Addio Siġar – Patrick Sammut
 5. FriżaAridità u Art – John Buttigieg
 6. Ħanut – Leslie Vassallo
 7. Novella 2000 –  Aleks Farrugia
 8. Ġensi, Ħtijieti u Jien – Norbert Bugeja
 9. Poplu – Sergio Grech
 10. Observer Status -Kenneth Busuttil
 11. Ħallini Narak, Bla Poeżija – Bernard Cauchi
 12. B’Idejna – Adrian Grima
 13. Protesti – Karl Schembri
 14. Acquis Communautaire – Jonathan Phyall
 15. Il-Ħajt ta’ Malta (silta) – Bernard Micallef